Tärkeää tietoa tuntiopettajille

Tärkeää tietoa tuntiopettajille (pdf)

1. Hallinto ja henkilöstö
Kansalaisopisto kuuluu hallinnollisesti Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueeseen 1.1.2018 alkaen.  Opiston asioista päättää rehtori ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Kansalaisopisto muodostaa yhdessä kirjaston kanssa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen.

rehtori   Matti Laitsaari
toimistosihteeri   Katja Ylönen
toimistosihteeri   Jonna Linnarinne
esitystaidollisten aineiden opettaja   Raisa Ekoluoma
kuvataideopettaja   Eini Syväniemi
musiikinopettaja   Reetta Rautiainen
tekstiilityönopettaja   Hanna Rautoja
tekstiilityönopettaja   Margit Alatupa
kieltenopettaja   Renny Virta
liikunnan ja tanssin koordinaattori   Anni Kirvesniemi-Bosco
päivävahtimestari vuoroviikoin   Arto Hynninen
iltavahtimestari lukukausina ma-to klo 16.30-21, pe tarvittaessa

Opiston henkilöstön sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Eri alojen tuntiopettajia opistossa on vuosittain noin 180.

2. Opetus ja opiskelijat
Opiston lukukausi alkaa pääsääntöisesti syyskuussa ja päättyy huhtikuussa. Joitakin kursseja järjestetään myös kesäkaudella. Työviikkojen määrä on 24, josta syyslukukausi kestää yleensä 11 ja kevätlukukausi 13 viikkoa. Myös kansalaisopistossa pidetään koulujen loma-aikaan syksyllä syysloma ja kevätlukukaudella talviloma. Näiden lomien aikana ei järjestetä opetusta. Pääsiäisen vuoksi maanantaina, torstaina ja perjantaina pidettävät kurssit kestävät keväällä 12 viikkoa.

Lukuvuosi 2019-2020
Syystyökausi 9.9.2019-29.11.2019. Syysloma 21.-25.10.2019 (viikko 43)
Kevättyökausi 7.1.2020-8.4.2020. Talviloma 24.2.-28.2.2020 (viikko 9)
Pääsiäinen to 9.4.-13.4.2020; ei opetusta.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Kansalaisopistoon ilmoittaudutaan joko internetin välityksellä, puhelimitse tai käymällä toimistossa. Ilmoittautumisesta ja sen alkamisajankohdasta on tarkemmat ohjeet joka talouteen jaettavassa opetusohjelmassa sekä nettisivuilla. Opiskelijat kirjataan opiskelijarekisteriin, josta on laadittu henkilötietolain (523/99) ja julkisuuslain (621/99) mukaiset rekisteriselosteet.
Vähimmäisopiskelijamäärä on kurssikohtainen, haja-asutusalueella pääsääntöisesti 7 ja kantakaupunkialueella 8. Mikäli kurssin vähimmäismäärä ei vähintään viisi arkipäivää ennen kurssin alkua täyty, kurssi peruuntuu. Kurssi voidaan myös keskeyttää, jos vähimmäisopiskelijamäärä alittuu pysyvästi.
Opettaja saa päiväkirjan/osallistujalistan tulostettua HelleWi-ohjelmasta. Hellewissä voi täydentää kurssista myös sähköistä päiväkirjaa. Hellewin tunnukset tai paperisen päiväkirjan saat toimistosta.

Kurssimaksut
Kurssimaksut ovat kurssikohtaisia ja ne määräytyvät pääsääntöisesti kurssin tuntimäärän sekä muiden kustannusten perusteella. Taiteen perusopetuksen maksut ovat korkeampia ja siksi niiden osamaksu on mahdollista. Opettajan tehtävänä on muistuttaa opiskelijoita kurssimaksujen suorittamisesta. Ennen kurssimaksun suorittamista tulee ilmoittautua.
Kurssimaksu palautetaan opiskelijalle kurssin peruuntuessa tai jos opiskelija ei voi osallistua kurssille opiston kurssiin tekemän muutoksen johdosta (esim. kurssin kokoontumisaikojen muuttuessa). Mikäli varattua kurssipaikkaa ei ole peruttu viittä päivää ennen kurssin alkamista, siitä peritään varausmaksuna 21 euroa.

 3. Työsuhteen ehdot
Työehtosopimuksen (OVTS OSIO F, LIITE 12) mukaan tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajan kokouksiin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Tuntiopettajista pidetään opettajarekisteriä, josta on laadittu henkilötietolain (523/99) ja julkisuuslain (621/99) mukaiset rekisteriselosteet.

Tuntiopettajan tehtävät
Ennen opetuksen alkamista tehtävänä on:
– antaa vastuualueen opettajalle tai toimistoon henkilö- ja yhteystietonsa sekä opintotodistukset palkan määrittelyä varten
– tarkistaa ja allekirjoittaa työsopimus ja palauttaa se toimistoon
– toimittaa voimassaoleva verokortti sekä pankkiyhteystiedot riittävän ajoissa toimistoon
– sellaisten opettajien, jotka opettavat lapsi- tai nuorisoryhmiä (alle 18-v) pitemmän ajan kuin kolme kuukautta tulee hankkia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaan rikosrekisteriote ja näyttää se rehtorille.Hakeminen ja lisätietoja netistä www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus
– osallistua syksyn opettajien kokoukseen
– tutustua esitteen johdantosivuihin ja omia ryhmiä koskeviin tietoihin

Kurssin alussa ja aikana tehtävänä on:
– huolehtia, että jokainen opiskelija on ilmoittautunut
– muistuttaa opiskelijoita kurssimaksujen maksamisesta
– esitellä opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja lisäksi mahdollisesti jakaa opiskelijoille kurssiselosteet
– kertoa opiskelijoille nettipalautteen antamismahdollisuudesta
– aloittaa oppitunnit täsmällisesti ohjelmassa esitettynä kellonaikana
– merkitä päiväkirjaan kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat
– ilmoittaa opetustuntien muutokset ja peruutukset opiston toimistoon
– ilmoittaa sijaisen tarpeesta ajoissa aineensa vastuuopettajalle
– ilmoittaa aineensa vastuuopettajalle, mikäli näyttää siltä, että opintoryhmän minimiopiskelijamäärä alittuu pysyvästi
– palauttaa päiväkirja täytettynä syyslukukauden ja kevätlukukauden loputtua toimistoon tai lyhytkurssien osalta heti kurssin päättymisen jälkeen
– huolehtia työvälineiden ja työtilojen kunnosta ja tehdä mahdolliset korjausehdotukset opetusalueensa vastuuopettajalle
– osallistua taide- ja taitoaineissa erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden valmistamiseen
– osallistua myös oman opetusalueensa opettajien kokouksiin tai yhteistyötapaamisiin

Kurssin loputtua tehtävänä on:
– osallistua päätoimisen opettajan kanssa henkilökohtaiseen palautekeskusteluun
– palauttaa päiväkirjat toimistoon tai päivittää sähköinen päiväkirja välittömästi viimeisen opintokerran jälkeen
– palauttaa toimistoon opiston hankkimat oppikirjat ja muu hänen käytössään ollut oppimateriaali ja opetusvälineet esim. nauhurit.

Sähköinen päiväkirja HelleWissä
Mikkelin kansalaisopisto käyttää paperisen päiväkirjan ohessa sähköistä päiväkirjaa. Sähköinen päiväkirja löytyy tuntiopettajan HelleWistä, osoitteesta https://www.opistopalvelut.fi/mikkeli/tuntiopettajat.asp . Tunnukset ja käyttöohjeet HelleWi-järjestelmään saa toimistosta esimerkiksi laittamalla sähköpostitse pyyntöä osoitteeseen kansalaisopisto@mikkeli.fi . Tuntiopettajan itse lisäämästä kokoontumiskerrasta ei automaattisesti muodostu palkkaa, täten uusista tai poikkeavista kokoontumiskerroista on aina oltava yhteydessä toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla (huom. ei tekstiviestillä).


3.
Palkanmaksuun liittyviä asioita

Verokortti ja tilinumero
Opettajan on toimitettava voimassa oleva verokortti sekä tilinumero hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua opiston toimistoon tai palkanlaskentaan Meitalle. Muussa tapauksessa palkasta pidätetään veroa 60 %.

Palkanmaksu
Palkka maksetaan kuukauden viimeinen päivä.  Palkka maksetaan työsopimuksessa sovittujen tuntien perusteella. Kaikista tuntien pitämiseen liittyvistä muutoksista ja poikkeuksista tulee ilmoittaa opiston toimistoon välittömästi. Kunkin lukukauden ensimmäinen palkka voidaan maksaa vasta sitten kun opettaja on palauttanut allekirjoitetun työsopimuksen. Työsopimuksessa sovitut palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat sitovia (tärkeä tieto mm. eläkelaitokselle, työttömyyskassalle ja työvoimaviranomaisille sekä Meitan palkanlaskennalle). Työsopimukseen liittyvistä muutoksista tulee sopia kirjallisesti etukäteen rehtorin kanssa. Palkanlaskennan hoitaa Meidän IT- ja talous Oy. Palkanlaskennassa käsitellään vain työnantajan hyväksymää maksatusaineistoa. Ammattiyhdistysjäsenmaksun perintävaltuutus toimitetaan suoraan palkanlaskentaan.

Meidän IT ja talouteen eli  Meitaan voi olla yhteydessä seuraavien kanavien kautta:
Palkanlaskennan asiat: 
Asiakaspalvelu p. 05 616 3680 klo 9.00 – 15.00
saitamikkeli.palkat@meita.fi

Palkkalaskelma
Mikkelin kaupungin palkkalaskelmat/palkkatodistukset saapuvat sähköisenä suoraan palkansaajien omaan verkkopankkiin. Pääset katsomaan palkkalaskelmaasi omasta verkkopankistasi verkkopankkitunnuksilla. Valitse verkkopankista ”Verkkopalkka” tai ”Palkkatiedot”. Valitse sen jälkeen ”Palkkalaskelman toimittaja tai operaattori”, joka on ”Aditro. Palkkalaskelma avautuu erilliseen ikkunaan. Sinun on mahdollista verkkopalkkapalvelussa selailla ja tulostaa vanhoja palkkalaskelmiasi. Tarvittaessa oma pankkisi neuvoo sinua verkkopalkkapalvelun käyttämisessä. Mikäli sinulla ei ole käytössä verkkopankkia tulee palkka-/palkkiolaskelma kirjeenä. Tässä tapauksessa pyydämme ilmoittamaan asiasta Meitaan puh. 05 616 3680 klo 9.00 – 15.00.

Matkakorvaukset
Tuntiopettajien matkakulut korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Matkakulukorvauksissa opettajan omavastuuosuus on 12 kilometriä edestakaisesta matkasta. Vähennys tulee näkyä matkalaskulla, esim. ajoreitin perässä -12km.

Matkalaskut tehdään lomakkeella, jonka saat toimistolta tai kotisivuiltamme opettajan osiosta. Lähetä matkalasku sähköpostin liitteenä tai tulostettuna toimistoomme. Matkalasku maksetaan palkkasi yhteydessä. Matkalasku tulee olla hyväksynnässä esimiehellä kahta viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Matkalasku tulee tehdä mielellään kuukausittain sekä työsuhteen voimassaolon aikana, mutta viimeistään syyskauden matkalaskut 20.12. mennessä ja kevätkauden 20.5. mennessä.

Sairausajan palkka
Keskimäärin alle 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada sairausajalta palkkaa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän (ma-la) loppuun, jos palvelussuhde on jatkunut vähintään kuukauden, alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa palkkaa maksetaan 50 %. (Työsopimuslaki 11§)
Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajalta täysi palkka 60 kalenteripäivän ajalta ja 2/3 palkkaa 120 kalenteripäivän ajalta, jos palvelussuhde on kestänyt yli 60 kalenteripäivää ennen sairausloman alkua. Alle 60 kalenteripäivää kestäneistä palvelussuhteista maksetaan täysi palkka 14 kalenteripäivän ajalta. (KVTES luku V 2§)

Sairauspoissaolo esimiehen luvalla (Kaupunginhallitus § 213 Sairauspoissaolot 30.5.2016)
Lyhyissä, enintään 5 kalenteripäivää kestävissä sairauspoissaoloissa* esimies myöntää työntekijälle luvan olla poissa töistä, jolloin lääkärintodistusta ei tarvita. *Sairaus, joka estää työnteon on hyväksyttävä syy, sairauden laatu rajataan kuitenkin tässä vaiheessa infektiotauteihin (kuumeinen flunssa, influenssa tai äkillinen vatsatauti) ja diagnosoituun migreeniin, astmaan ja epilepsiaan. Esimiehellä ei ole oikeutta myöntää suoraan yhdellä kertaa viittä päivää sairauslomaa, vaan sairausloma myönnetään korkeintaan 1-2 päivän jaksoissa. Sairauden jatkuessa tilanne arvioidaan uudelleen ja esimies tekee ratkaisun jatkosta. Lähtökohtaisesti työntekijä tekee ilmoituksen sairausloman tarpeesta joka päivä erikseen. Epäselvyyksien välttämiseksi esimiehen tulee aina ilmoittaa selkeästi työntekijälle, kuinka moneksi peräkkäiseksi päiväksi esimies on myöntänyt poissaololuvan. Yhtäjaksoiseen sairauspoissaoloon lasketaan mukaan myös vapaapäivät ja viikonloput.

Tilapäinen hoitovapaa
Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työlomaa (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 10 §:ssä mainitaan.

Sijaiset ja kurssimuutokset
Sijaisen tarpeesta ja kurssimuutoksista tulee ilmoittaa opiston toimistoon sekä oman vastuualueen opettajalle.

Työterveyshuolto, työsuojelu ja työturvallisuus
Mikkelin kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa Etelä-Savon Työterveys. Yhteystiedot löytyvät nettisivuilta http://www.estt.fi/. Kansalaisopiston tuntiopettajat kuuluvat työterveyden piiriin, jos opiston opetus katsotaan päätoimeksi. Työterveyspalvelut ovat käytettävissä työsuhteen aikana.

Opettajan tulee oppitunneillaan edellyttää, että myös opiskelijat noudattavat työturvallisuusmääräyksiä. Oppitunneilla sattuneista tapaturmista ja vahingoista, sekä myös läheltä piti -tilanteista tulee ilmoittaa opiston toimistoon.

Tuntiopettajat kuuluvat kansalaisopiston työtehtäviä hoitaessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Sen sijaan opiskelijoita ei ole opiston toimesta vakuutettu.

Tapaturman sattuessa
- Tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, jotta saa vakuutustodistuksen
– Kun vakuutustodistuksen toimittaa hoitolaitokseen sairaanhoidon saa maksutta
– Hoitolaitos lähettää korvauskäsittelyssä välttämättömän lääkärinlausunnon vakuutusyhtiöön
– Lääkärin tulee merkitä mahdolliseen lääkemääräykseen työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi, jotta saat lääkkeet maksutta
– Kun työnantaja tai vahingoittunut on maksanut sairaanhoito- tai matkakuluja, maksetuista kuluista on lähetettävä kuitti tai muu vastaava selvitys vakuutusyhtiölle.

Tuntiopettajan koulutuksen tukeminen
Opisto tukee tuntiopettajien osaamisen kehittämistä järjestämällä tietyn opetusalueen yhteisiä koulutustilaisuuksia ja myöntämällä koulutusmäärärahoistaan avustuksia opettajan oman alueen kurssille osallistumista varten. Rehtori päättää avustuksista. Tuntiopettajan on syytä keskustella mahdollisesta koulutukseen osallistumisesta myös ainealueensa päätoimisen opettajan kanssa.

4. Opintoryhmien toiminta

Opetuksen vastuualueet
Opetus ja siihen liittyvä toiminta on jaettu eri oppiaineittain päätoimisen opetushenkilöstön kesken vastuualueisiin. Vastuualueen opettajan tehtävänä on kurssisuunnittelu, yhteydenpito tuntiopettajiin, ainekohtaisten yhteispalaverien järjestäminen sekä vuosittain kehityskeskustelujen käyminen vähintään 10 viikkotuntia opettavien opettajien kanssa.
Vastuualueet ovat seuraavat:
Rehtori Matti Laitsaari: tietotekniikka, Hirvensalmi, kotitalous ja kaikki sellaiset alueet jotka eivät kuulu muiden opettajien vastuulle
Tekstiilityönopettaja Margit Alatupa: Ristiina ja Suomenniemi, kädentaidot
Esitystaidollisten aineitten opettaja Raisa Ekoluoma: puhe- ja näyttämöilmaisu
Kuvataideopettaja Eini Syväniemi: kuvataide, keramiikka, posliininmaalaus
Musiikinopettaja Reetta Rautiainen: musiikki
Tekstiilityönopettaja Hanna Rautoja: kädentaidot
Kieltenopettaja Renny Virta: kielet
Liikunnan ja tanssin koordinaattori Anni Kirvesniemi-Bosco: liikunta, tanssi

Vähimmäisopiskelijamäärä ja poissaolot
Kansalaisopistossa järjestettävä opetus on ryhmäopetusta.  Vähimmäisopiskelijamäärä on kurssikohtainen.  Ota aina yhteyttä ainealueesi vastuuopettajaan, jos olet epävarma opintoryhmäsi opiskelijaminimistä ja opiskelijoiden poissaolojen vaikutuksista opintoryhmän toimintaan. Kurssin alkaessa opettajan on syytä tähdentää säännöllisen osallistumisen merkitystä ja poissaolojen vaikutusta ryhmän toiminnan jatkumiseen. Kurssi ei ala, mikäli sinne ei ole ilmoittautunut minimimäärä opiskelijoita vähintään viisi arkipäivää ennen kurssin alkua. Opettajalle ei makseta palkkaa sellaisista tunneista, joita ei ole sovittu pidettäväksi, tai jotka on pidetty liian pienille ryhmille.

Muutokset opintoryhmien kokoontumisiin
Oppituntien muutoksia, siirtoja ja peruutuksia tulee välttää. Niitä voidaan kuitenkin tarvittaessa tehdä työsopimukseen liittyvissä rajoissa. Kaikista muutoksista tulee sopia mahdollisuuksien mukaan opiskelijoitten kanssa etukäteen.  On syytä myös ottaa huomioon mahdolliset ongelmat luokkatilojen suhteen.  Kaikissa tapauksissa niistä on ehdottomasti ilmoitettava opiston toimistoon soittamalla tai sähköpostitse (huom. ei tekstiviestillä).

Opetusvälineet ja oppimateriaali
Opettajan tarvitsemista opetusväline- ja oppimateriaali- opetusvälinehankinnoista tulee sopia etukäteen ainealueen päätoimisen opettajan kanssa. Opiskelijat hankkivat itse tarvitsemansa oppimateriaalin. Teatteri- ja muiden taideaineiden tarvitsemista materiaalihankinnoista ja tekijänoikeusmaksuista tulee neuvotella vastuualueen päätoimisen opettajan kanssa.

Monisteet
Opistossa noudatetaan KOPIOSTO:n ja TEOSTO:n antamia ohjeita, jotka ovat tallessa kaupungin intrassa. Opettajat voivat kopioida kohtuullisen määrän opetuksessaan tarvitsemaansa oppimateriaalia. Sellaisiin esiintymistilaisuuksiin, jotka eivät kuulu opetustoimintaan eivätkä liity opiston toimintaan, ei saa ottaa maksutta kopiota. Lönnrotinkadun ja Puistokadun toimipisteillä on tuntiopettajien työasemia ja tulostusmahdollisuus.

Opiskelijoiden kurssitodistus
Opiskelijoiden pyytämät osallistumistodistukset kirjoitetaan opettajan päiväkirjan tietojen perusteella toimistossa. Todistus maksaa 6 euroa.

 5. Muista toimintaan liittyvistä asioista

Hälytykset
Kaupungin kiinteistöissä on erilaisia hälytysjärjestelmiä, jotka kytkeytyvät iltaisin automaattisesti päälle. Varmista opiston vahtimestarilta, puh. 044 794 2825, millainen käytäntö on opetustilassasi. Ylimääräisistä vartiointiliikkeen käynneistä veloitamme henkilöä, joka on aiheuttanut hälytyksen.

Avaimet ja välineet
Vahtimestari Arto Hynninen sekä iltavahtimestari luovuttavat avaimet kuittausta vastaan.  Myös kaikki välineistö, kuten liikuntaryhmissä tarvittavat mankat ja muut välineet saa vahtimestareilta. Mikkelin lukion avaimia hallinnoi Hannu Liukkonen p. 044 7942888.

Opettajien työtilat ja tietokoneen käyttö
Tuntiopettajalla on mahdollisuus käyttää opetukseensa liittyvissä asioissa opiston työasemia ja tulostimia Lönnrotinkadulla ja Puistokadulla. Ristiinan tuntiopettajilla on koulukeskuksessa käytössään myös tietokone ja monitoimilaite kopiointia varten. Työasemien käyttäjätunnuksen saa opiston toimistosta.

Pysäköinti
Puistokatu 1:n piha on pysäköinninvalvonnan piirissä. Pyydä toimistolta pysäköintilupa autoosi. Lönnrotinkatu 7:n sisäpihalla on kansalaisopistolle varattuja tolpallisia autopaikkoja, kysy niiden tarkempi sijainti toimistosta.

Opettajan ilmaiskurssi
Opettajan etuna opisto antaa tuntiopettajalle oikeuden osallistua lukuvuoden aikana yhdelle kurssille ilmaiseksi. Asiasta tulee olla ilmoittautumisen jälkeen yhteydessä toimistoon, jolloin hinta muutetaan sopimuksen mukaiseksi nollalle. Etu ei koske kulttuuriretkiä.

Kommentointi on suljettu.