Taiteen perusopetus

 

 

 

Syksystä 2012 lähtien Mikkelin kansalaisopisto on tarjonnut Mikkelissä taiteen perusopetusta näyttämötaiteiden ja musiikin lisäksi myös kuvataiteissa. Kaikissa näissä aineissa annetaan yleisen oppimäärän mukaista opetusta.

Oppilaan opas – taiteen perusopetus

Mitä taiteen perusopetus on?
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on antaa mahdollisimman monelle kokemuksia taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä. Se sisältää myös yleissivistäviä tavoitteita: tukee oppilaan henkistä kasvua ja luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Taiteen perusopetus pohjautuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Pääsykokeita opintoihin ei ole, vaan oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Taiteen perusopetukseen valittu oppilas on oikeutettu jatkamaan opintoja, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Oppimäärä on mahdollista suorittaa 4-5 vuodessa. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen jatkuvaa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Musiikin taiteen perusopetus
Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetuksen opintojen yhteinen otsikko on Taika. Taika viittaa niin monialaiseen taidekasvatukseen kuin taiteen tekemiseen ja katsomiseen liittyvään lumoon ja uusiin mahdollisuuksiin. Taiteen perusopintojen suorittaminen mahdollistaa syvällisen ja pitkäjänteisen paneutumisen taiteeseen; aikaa taiteelle.

Musiikin yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on tukea opiskelijan omaehtoista musiikin harrastamista. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä opiskelijan vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. Opintoihin kuuluu myös eri taiteenalojen (kuvataide ja teatteri) välistä yhteistyötä sekä monitaiteisia projekteja.

Musiikin yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista, joita voivat edeltää varhaisiän opinnot. Mikkelin kansalaisopiston muskaritoiminta toimii polkuna taiteen perusopetuksen opintoihin. Yhteisten opintojen ja teemaopintojen yhteenlaskettu enimmäiskesto on kahdeksan vuotta. Oppimäärä on mahdollista suorittaa myöslyhyemmässä ajassa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti.

Opinnot muodostuvat instrumenttiopintojen opintokokonaisuuksista. Yksi instrumenttiopintojen opintokokonaisuus on kestoltaan yksi lukuvuosi ja se sisältää viikoittaisen 30 min soittotunnin 30 kertaa lukuvuodessa sekä esiintymismahdollisuuksia ja ryhmätunteja, joiden aikana tutustutaan musiikkiin monipuolisesti useasta eri näkökulmasta: yhdessä soittaen ja laulaen, musiikin merkitsemistapoihin tutustuen, musiikkia kuunnellen ja omaa musiikkia luoden.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta eikä osaamista musiikista. Sopiva aloitusikä pianon- ja viulunsoittoon on 6-vuotiaasta alkaen. Myös aikuisopiskelijat ovat tervetulleita. Opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan, kunnes taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä on suoritettu. Soitonopettaja sopii henkilökohtaisen soittotunnin ajan ennen opetuksen alkua puhelimitse/tekstiviestillä ja tiedottaa ryhmätuntien ja esiintymisten ajankohdista lukukauden aikana. Merkitsethän siis matkapuhelinnumerosi tietoihisi ilmoittautumisen yhteydessä.

Opetustarjonta musiikissa
Taiteen perusopetuksen mukaista opetusta on tarjolla pianonsoitossa Mikkelin ja Ristiinan toimipisteissä. Pianon rinnalle voit valita lisäksi musiikin teoriaa, joka toteutetaan yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston kanssa. Voit sisällyttää opintoihisi myös muissa oppilaitoksissa tehtyjä musiikkiopintoja. Lisätietoja ja apua opintojesi suunnitteluun saat opettajaltasi tai kansalaisopistolta. Soittotunteja on 30 kertaa/lukuvuosi. Voit valita joko 30 minuutin mittaisen oppitunnin yksilöopetusta tai 45 minuutin mittaisen tunnin (Ristiinassa vaihtoehtona vain 30 min oppitunti), jolloin opetus tapahtuu kahden hengen pienryhmässä. Ilmoita valinnastasi opettajalle soittoaikojen sopimisen yhteydessä.

MIKKELIN KUVATAIDEKOULU, KUVATAITEEN PERUSOPETUS
Taika -taiteen perusopetus
Mikkelin kansalaisopiston alaisuudessa oleva Mikkelin kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Taiteen perusopetuksen opintojen yhteinen otsikko on Taika. Taika terminä viittaa niin monialaiseen taidekasvatukseen kuin taiteen tekemiseen ja katsomiseen liittyvään lumoon ja uusiin mahdollisuuksiin. Taiteen perusopintojen suorittaminen mahdollistaa syvällisen ja pitkäjänteisen paneutumisen taiteeseen; aikaa taiteelle.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tukea oppijan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurin osaamista kuvataiteen keinoin. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Keskeistä on kuvan tekemisen ja kokemisen ilo.

Kuvataiteen yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista, joita voivat edeltää varhaisiän opinnot. Opinnot koostuvat vuosittain vaihtuvista opintokokonaisuuksista.

Lasten ja nuorten opetuksessa otetaan huomioon oppijan ikä ja kehitysvaihe opetusryhmittäin. Opintoja voi suorittaa varhaisiästä jopa 19-vuotiaaksi asti. Opintojen kesto on vähintään 500 tuntia. Opetus on opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, välineitä ja tekniikoita. Opinnoissa kehittymistä mitataan ajoittain valtakunnallisen Virvatuli -kyselyn avulla. Alkavan lukuvuoden yhteisenä teemana on Kerrottu kuva. Lukuvuoden aikana tehdyt työt ovat esillä Puistokatu 1 kuvataidetiloissa kevätnäyttelyssä.

Aikuisten TAIKA -kuvataiteen perusopetuksessa aloittaa uusi ryhmä joka 3. vuosi. Syksyllä 2018 aloittava ryhmä noudattaa uutta taiteen perusopetuksen suunnitelmaa. TAIKA jatkajat keskittyvät vanhan opetussuunnitelman mukaisesti kuvalliseen viestintään sekä kuvataiteen ja teatterin yhteisprojektiin. Aikuisten TAIKA-opinnot voidaan suorittaa viidessä vuodessa. Aikuisten opinnot sisältävät 5 opintokokonaisuutta, jotka muodostuvat yhteisistä ja teemaopinnoista. Opinnoissa keskitytään kuvataiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin, kuvan tekemisen perustaitoihin sekä oman kuvallisen ilmaisun ja arvioinnin kehittämiseen. Opintokokonaisuudet sisältävät mm. piirtämistä ja grafiikkaa, maalaustaidetta, muotoilua, kuvallista viestintää, nykytaidetta sekä monitaiteisia- ja yhteistyöprojekteja. Opinnot toimivat lisäkoulutuksena tai tukena joko taiteen alojen osaajille tai eri ammattialueiden osaajille. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta eikä osaamista kuvataiteessa. Mikkelin kuvataidekoulun toimintaan voi tutustua lähemmin omilla nettisivuillamme www.mikkelinkuvataidekoulu.fi

TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS
Taiteeseen kuin taiteeseen pääsee parhaiten perehtymään tekemällä. Siksi jokainen taiteen perusopetuksen ryhmä tulee valmistamaan vuoden aikana näytelmän.  Siinä ohessa oppilaat pääsevät tutustumaan teatteritaiteiden osa-alueisiin: dramaturgiaan, lavastukseen, valo- ja äänisuunnitteluun. Varsinkin syyskautena tehdään myös harjoituksia, jotka vahvistavat oppilaan taitoja havaita ja ilmaista.

Kommentointi on suljettu.