Taiteen perusopetus kuvataiteissa

Taiteen perusopetus kuvataiteissa

TAIKA -taiteen perusopetus  
Mikkelin kansalaisopiston alaisuudessa oleva Mikkelin kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tukea oppijan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurin osaamista kuvataiteen keinoin. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Keskeistä on kuvan tekemisen ja kokemisen ilo.  

Kuvataiteen yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista, joita voivat edeltää varhaisiän opinnot. Opinnot koostuvat vuosittain vaihtuvista opintokokonaisuuksista.  

Lasten ja nuorten opetuksessa otetaan huomioon oppijan ikä ja kehitysvaihe opetusryhmittäin. Opintoja voi suorittaa varhaisiästä jopa 19-vuotiaaksi asti. Opintojen kesto on vähintään 500 tuntia. Opetus on opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, välineitä ja tekniikoita. Opinnoissa kehittymistä arvioidaan ajoittain. Lukuvuoden aikana tehdyt työt ovat keväisin esillä Puistokatu 1 kuvataidetiloissa järjestettävässä näyttelyssä.  

Aikuisten TAIKA -kuvataiteen perusopetuksessa aloittaa uusi ryhmä joka 3. vuosi. Aikuisten TAIKA-opinnot voidaan suorittaa viidessä vuodessa. Aikuisten opinnot sisältävät 5 opintokokonaisuutta, jotka muodostuvat yhteisistä ja teemaopinnoista. Opinnoissa keskitytään kuvataiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin, kuvan tekemisen perustaitoihin sekä oman kuvallisen ilmaisun ja arvioinnin kehittämiseen. Opintokokonaisuudet sisältävät mm. piirtämistä ja grafiikkaa, maalaustaidetta, muotoilua, kuvallista viestintää, nykytaidetta sekä monitaiteisia- ja yhteistyöprojekteja. Opinnot toimivat lisäkoulutuksena tai tukena joko taiteen alojen osaajille tai eri ammattialueiden osaajille. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta eikä osaamista kuvataiteessa. Mikkelin kuvataidekoulun toimintaan voi tutustua lähemmin omilla nettisivuillamme www.mikkelinkuvataidekoulu.fi  

Kuvataiteen perusopetusryhmät

POLLOCKIT VARHAISIKÄ 4 – 6 -vuotiaat
Kuvataiteen perusopetukseen valmentava opetus.   
Ilahdu kuvista ja niiden kiehtovasta tekemisen maailmasta. Tekemistä lähestytään mm. piirtämällä, maalaamalla, rakentamalla ja muotoilemalla tai kuvataiteen eri tekniikoita yhdistämällä. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja välineisiin. Työskentely on leikinomaista ja mielikuvitusta ruokkivaa. Lapset ohjataan toimimaan sekä yksin että yhdessä työskennellen ryhmän mukana.   

PICASSOT ja DALIT 7 – 9 -vuotiaat  
Innostu ja ylläty kuvataiteessa. Opintojen tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta sekä ruokkia tekemisen ja onnistumisen iloa. Tutkitaan ja tarkastellaan vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyviä merkityksiä erilaisin kuvallisin ja muotoilullisin keinoin.   

VAN GOGHIT ja GAUGUINIT 10 –12 -vuotiaat   
Tutki, kokeile ja koe. Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta tutkimalla, kokeilemalla ja kokien. Tutkitaan ja tarkastellaan vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyviä   merkityksiä erilaisin kuvallisin ja muotoilullisin keinoin.   

MATISSET ja REMBRANDTIT 13 – 19 -vuotiaat   
Teemaopinnot sisältävät työpajatyyppistä tekemistä, jolloin oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineinä.   

TAIKA – AIKUISET   
Löydä ja ylläty kuvataiteen monipuolisuudesta. Opintojen kesto on väh.5 vuotta ja opinnot voidaan aloittaa vain joka 3.vuosi. Uusi TAIKA -ryhmä aloittelijoille alkaa vuonna 2021.  

Taiteen perusopetus musiikissa
Taiteen perusopetus teatteritaiteessa

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X